Norge for Jesus © 2010

 

 

 

post@norgeforjesus.no

blogg.norgeforjesus.no

 

 

 Forside                            BIBELENS FORMÅL                  Frelse   Forbønn  

 

 

 Innholdsfortegnelse

 

Av Egil Hals

 

Bibelens formål er å undervise oss om frelsens vei.

 

2. Tim. 3, 15

"Helt fra barndommen av kjenner du de Hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus".

 

Bare gjennom bibelen lærer vi Frelseren å kjenne. "Skriften er det stedet der Kristus ligger, dvs den krybbe der en med sikkerhet finner Ham, selv om Josef og Maria ikke fantes der. Det er så sterkt sagt: Kristus er helt og holdent svøpt inn i Skriften, akkurat som kroppen i svøpet." (Luther).

 

I Kristus er Gud blitt menneske og har trådt inn i vår slekt for å frelse den fra deres synd. Derfor inneholder bibelen i første rekke historie. I GT leser vi om forberedelsen til Guds komme som menneske. NT forteller om Guds Sønns inntreden i verden, Hans liv og gjerninger, Hans død og oppstandelse, Hans himmelfart og Åndens utgytelse.

 

Men bibelen inneholder også tolkning av den hellige historien. I GT taler de messianske profetiene og forbildene i den israelittiske gudstjenesten om hva Kristi gjærning innebærer, og i NT faller det fulle lyset over den, etterat Ånden ble utgytt på pinsedagen.

 

Selv om Gud i bibelen har talt "mange ganger og på mange måter",

utgjør den på grunn av sin nevnte karakter en enhet.

 

Hebr. 1, 1

"Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene".

 

Bibelen har en enhetlighet som en forgjeves finner hos andre religioners hellige dokumenter. For andre religioners dokumenter kan ikke meddele noen kunskap om en guddommelig åpenbaring som skrider frem mot sin fullendelse.

 

Bibelens "røde tråd" er - som ovenfor vist - den guddommelige åpenbaringens historie. Bibelen har en begynnelse, et midtpunkt og et sluttpunkt.

 

Skapelsesberetningen i 1. Mos., finner sitt motstykke i fremstillingen av den nye skapelsen i Åp. 21, 22.

 

Åp. 21, 22

"Noe tempel så jeg ikke i staden, for dens tempel er Gud Herren, Den Allmektige, og Lammet".

 

I menneskets syndefall begynner åpenbaringen av Guds nåde. Patriarkhistorien med dens pakt og guddommelige løfter får sin fortsettelse i 2. Mos, og GT`s følgende historiske fremstilling, der disse løftene går i oppfyllelse. Kongedømmet gir grunn til nye løfter angående David`s ætt, 2. Sam. 7. Profetene bygger på den hellige historien som ligger bak dem, og nettopp i den perioden da nasjonen syntes viet til undergang, forkynner de det strålende håpet om den kommende messianske tiden.

 

I Kristus blir siden alt det som i GT var ufullkomment og midlertidig, gjort fullkomment og fullendt. Jesus er på samme tid den nye paktsprofet, yppersteprest og konge.